PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Anjina


Cady
01-16-2012, 12:26
Kalp kasının iskemik durumda kalmasına bağlı olarak gelişen ve kendisini; tipik olarak yorulmayla gelen , dinlenildiğinde veya dil altında nitrogliserin tabletleri eritildiğinde geçen prekordiyal bölgedeki rahatsızlık veya baskı hisleriyle belli eden klinik bir sendromdur.
Açıklama
Klasik Anjina : Prekordial bölgede genellikle stress ve eforla artan, istirahat ile geçen karakterde ağırlık ve baskı hissi olur.
Anjina Eşdeğeri : Dispne, yorgunluk, bulantı, terleme veya çene gibi atipik lokalizasyonlu ağrı myokard iskemisine bağlı olarak ortaya çıkar ve prekordiyal baskı içermez.
Varyant Anjina = Prinz****l Anjina : İstirahatte ve tipik olarak egzersiz sonrası ya da gece gelen anjina paterni şeklindedir. Prinz****l anjina koroner arter spazmına bağlı olarak ortaya çıkar ve semptomlar sırasında ortaya çıkan , genellikle ST segment elevasyonu gibi Elektrokardiyografi (EKG ) değişiklikleriyle beraberdir.
Anstabil Anjina : Yeni ortaya çıkan ağrı veya mevcut ağrının sıklık veya şiddetinde artma veya her ikisi birarada olarak karakter değiştirmesi şeklinde tanımlanır. Anstabil anjina; hastalarda belli oranda miyokard infarktüsü gelişmesine gidişin göstergesidir.
Etkilediği sistemler ?
Kalp ve Damar Sistemi
Risk ve faktörler ?
Hiperkolesterolemi
Aile Hikayesi
Hipertansiyon
Tütün Kullanımı
Alkol Alınımı
Erkek Cinsiyet
Obezite
Diabetes Mellitus
Ayırıcı tanılar nelerdir ?
Perikardit
Aort Diseksiyonu
Mitral Valv Prolapsusu
Pulmoner Emboli
Pulmoner Hipertansiyon
Pnömotoraks
Plörit
Özofajit
Peptik Ülser
Gastrit
Kolesistit
Kostokondrit
Radikülopati
Omuz Artropatisi
Psikolojik Faktörler
Bakım ve önlemler nelerdir ?
Hastaların semptomları medikal tedavi ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Semptomlar Anstabil ise hastaneye yatırılması şarttır.
Tedavide amaç myokardın oksijen ihtiyacının azaltılması veya sunulan oksijenin arttırılmasıdır.
Hastanın myokardiyal fonksiyonlarında ciddi risklere sebep olacak durumların ortaya konması amacıyla non-invaziv testler yapılır.
Sigaranın bırakılması
Doktorun uygun gördüğü egzersiz programı
Kafein alımının azaltılması
Stresin azaltılması
Doktor muayenesinden sonra tolere edebileceği kadar aktif olabilir.
Düşük yağ, düşük kolesterollü diyet, Şişman ise zayıflatıcı diyet verilir.
Tütünün kesilmesi, düşük kolesterol ve düşük yağlı diyet, düzenli aerobik egzersiz programı mutlaka yapılmalıdır.
Antilipidemikler gözönünde bulundurulmalıdır.
Tedavi yolları nelerdir ?
Aspirin ; 160 mg/gün tek doz, koroner arter hastalığı olan ve coumadin kullanımı gibi medikal olarak kontrendikasyonu olmayan tüm hastalara verilmelidir.
Beta Blokerler ; Metoprolol 25-150 mg, günde iki kez ve Atenolol 25 -100 mg günde tek doz veya Propranolol 30-120 mg günde iki-üç doz.
Beta blokerler kalp hızını azaltarak ve oksijen tüketimini azaltarak etkili olur ve anjinayı azaltırlar. Klinik cevaba göre doz ayarlanır. İstirahat kalp hızı dakikada 55-60 vuru olacak şekilde ayarlanır. Yan etkileri sıktır ve yorgunluk, impotans, periferik vasküler hastalık ve obstrüktif akciğer hastalığında alevlenme, depresyon ve uyku bozukluğunu içerir.

Nitratlar ; İsosorbit dinitrat 10-60 mg günde 3 kez. Etkisini kalbin ön-yükünü azaltarak ve koroner damarları genişleterek gösterir. Hızla taşiflaksi oluşur, doz ayarlaması günde 3 kezi aşmamalıdır, akşam ve sabah dozları arasında 10 saatlik aralık olmalıdır. Yan etkileri içinde sıklıkla geçici olan baş ağrısı ve özellikle volüm eksikliği olan hastalarda hipotansiyonu içerir. Nitrogliserin ; 40 mcg sublingual, akut anjina atağı tedavisinde en çok etkilidir. Doz 10-15 dakika lık aralarla tekrarlanabilir; eğer hastada düzelme olmazsa acil tıbbi yardım alması sağlanır.

Kalsiyum Antagonistleri ; Uzun etkili formlardan Verapamil 160- 480 mg, Diltiazem 90-260 mg veya Nifedipin 30 -120 mg günde tek doz olarak verilebilir. Her ilacın kendine özgü yan etkisi vardır Verapamil konstipasyon, nifedipin periferik ödem yapar. Kalsiyum antagonistlerinden hiçbiri ventrikül fonksiyonu bozuk (sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu <% 40) olanlara verilmemelidir

Heparin- Anstabil anjina tanısı konan hastalara intravenöz olarak başlanmalı ve doz PTT normalin 1,5 katına çıkarılacak şekilde ayarlanmalıdır.
Beta blokerler ve kalsiyum antagonistlerinin kombine edilmesi semptomatik kalp bloğu yapabilir. Bununla beraber bu ilaç gruplarından herbiri yalnız başına kullanıldıkları durumda da bu yan etkiye neden olabilirler. Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri; ventrikül fonksiyonu orta derecede bozuk olan hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır.