PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Evliyanın dilinden Abdest ve Guslün faydaları


Melancholy
03-19-2010, 12:07
http://www.netkeyfim.com/wp-content/uploads/2009/08/abdest.jpg


Abdurrahman-I Tâhî [kaddesallahu sırra- hu] bir Sözünde şöyle der:
"Namazda gaflete düşmenin sebebi abdestteki gafletten dolayıdır. Abdest- teki gafletin sebebi ise taharetteki gaf lettendir. İnsan taharete giderken, 'Şüphesiz ben (alacağım abdest ile) Rabbim'in huzuruna duracağım. Üze rimde görünen ve görünmeyen pislikle ri gidermem gerekir' diye düşünmeli dir. Abdest alırken de, 'Cismimdeki be denî ve manevi kirleri temizlemem ge rekir' düşüncesi içerisinde olmalıdır."

................


Her hususta Resûl-i Ekrem Efendimiz'e tâbi olan Allah dostları devamlı abdestli ol ma hususun da Resûlullah'a [sallallahu aleyhi ve sellem] uymuşlardır. Nitekim onlar ne abdest- siz yere basar ne de abdestsiz yapılan ye mekleri yerlerdi. Bu konuda Gavs-ı Bilvânisî
hazretleri kaddesallahu sırrahu],

"Sûfî, ehl-i gafletten kaçınmalı, kalıbını Allah'ın zikriyle çalıştırmaya çok gayret gös termelidir. İnsanın kendini, kalbe gelen ha- vatır ve vesveseden koruması gerekir. Sûfî- nin kalbine Allah Teâlâ'dan başka ne gelirse hicaptır/perdedir. Aile efradınıza söyleyin. Yemek yaparken abdestli olsunlar" buyur muştur.
Gavs-ı Sânî hazretleri de [kaddesallahu sırrahu],
"Benim kaç tane çocuğum olduysa, ço cuklarımın anası onlara bir gün abdestsiz süt vermedi"44 buyurmuştur.
............
Herhangi bir mümin abdest aldıktan sonra içinde bir ferahlık, ruhunda bir temiz lik, hafiflik hissetmez ise o kişiye her şey den önce, samimi bir tövbe gerekir. Zira abdest nurdur. Bunu gönlünde duymayan bir müminin kalbi günahlarla kararmış ve kabuk bağlamıştır. Bu halin çaresi de
Hakk'a dönüştür. Tövbe-i nasuhtur....Ali el-Kârî

.................

Abdurrahman-ı Tâhî [kaddesaiiahu sırrahu] bir sözünde şöyle der:
"Tarikatın temeli ihlâs ve mu habbet üzere olup, şeriata bağlılık tır. Tarikatın gayesi, marifetin sırlı meselelerini açığa kavuşturmak ve şer'î hükümlerin inceliklerini öğret mektir. Mesela mürid, abdest ve guslün alınış hikmeti ile abdestte belli âzaların, gusülde ise bütün bedenin niçin yıkanması gerektiği ni öğrenir. Abdest ve gusülden maksadın, yapılan bazı işlerin se bep olduğu (manevi) kirliliği gider mek olduğunu bilir. Çünkü bazı iş lerin yol açtığı (manevi) kirlilik, di ğerlerine göre daha fazladır

EVLİYANIN DİLİNDEN ABDEST VE GÜSLÜN FAYDALARI SEMERKAND YAYINLARI kitabından alıntıdır ...