PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Osmaniye Kaleleri


Fırtına_
02-19-2009, 11:39
Çardak Kalesi (Merkez)

Osmaniye’nin doğusunda, 6 km. uzaklıktaki Çardak Köyü’nde 200 m. yüksekliğindeki sarp bir tepe üzerinde bulunan bu kale Ortaçağ’da güneyden kuzeye giden kervan yollarını korumak amacı ile yapılmıştır. Kalenin Helenistik dönemde yapıldığı ve Roma döneminde de kullanıldığı sanılmaktadır. Tarihteki İssus Savaşı’nda ismi geçmektedir.

Kale kayalar üzerinde kesme taş ve moloz taştan yapılmış dikdörtgen planlıdır. Çevresi 600 m.yi bulmaktadır. Sur duvarları on burçla takviye edilmiştir. Kalenin giriş kapısı doğu yönündedir.


Kaypak (Savranda) Kalesi (Merkez)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/04/07/00148216.jpgOsmaniye’nin doğusunda, Osmaniye-Kaypak yolunun kuzeyinde bulunan bu kale, Kaypak Çayı ile üç taraftan çevrelenmiş, doğusu da kayalığa dayanmıştır. Kalenin yakınında Kalecik Barajı bulunmaktadır. Kale birçok kez onarım geçirmiştir.

Günümüze oldukça iyi bir durumda gelen bu kalenin çevresi 800 m. uzunluğunda, dikdörtgen planlı olup, kesme taş ve moloz taştan yapılan sur duvarları 7-10 m. yüksekliğindedir. Sur duvarları iki katlı burçlarla desteklenmiş olup, bu burçlar 8-12 m. yüksekliğindedir. Burçların altına kalenin içerisine açılan kapılar yapılmıştır. Güneydeki sur duvarları ve burçlarının savunma olanağı çok güçlüdür.

Kalenin girişi güneydedir. Ovadan bu kapıya kayalara oyulmuş merdivenlerle çıkılmaktadır. İçerisinde çeşitli yapılara ait temel kalıntıları ile sarnıçlar bulunmaktadır. Ayrıca güneyden kuzeye doğru girişin devamında ince bir yol vardır.


Toprakkale Kalesi (Toprakkale)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/04/07/00148218.jpgOsmaniye Toprakkale ilçesinde bulunan bu kalenin yapım tarihi bilinmemektedir. Çukurova’yı güneyden gelebilecek saldırılara karşı korumak amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda kervan yollarının birleştiği 75 m. yükseklikteki yığma bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Kalenin MÖ.312’de Seleukoslar tarafından yaptırıldığı, Romalılar, Abbasiler, Selçuklular, Ramazanoğulları ve Osmanlılar tarafından onarılarak kullanıldığı bilinmektedir.
Bu kaleye Hitit ve Asurlular “Carania”, Persler “Susanis”, Romalılar “Amanicae-Caranadiopolis”, Abbasiler zamanında “Al-Kenisa-Tüs Savda (Kara Kilise), Hamdaniler “Tel Hamdün”, Osmanlılar da “Kınık Kalesi” ismini vermişlerdir.

Kale moloz taş ve kesme taştan yapılmış, çevredeki kayalar da sur duvarları olarak kullanılmıştır. Kale sekiz burçlu olup, batı yönüne açılan kapısı bulunmaktadır. Kaledeki beyaz taştan yapılmış bezemeler ve yuvarlak şekilli mazgal delikleri Memluklu dönemi mimarisini yansıtmaktadır. Kale Osmanlı döneminde 1517’den sonra bir süre kışla olarak kullanılmıştır.

Kale içerisinde bulunan depolar, askeri koğuşlar, ahırlar ve sarnıç kalıntıları günümüze kadar gelebilmiştir. Kale 1960’lı yıllarda onarılmış ve çevresi park haline getirilmiştir.


Karatepe-Aslantaş Kalesi (Kadirli)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/04/07/00148222.jpgOsmaniye ili Kadirli ilçesinde, denizden 132 m. yüksekliğindeki bir alanda bulunan bu kale, Geç Hitit Çağı’nda Adana bölgesinin hükümdarı olan Asitivates tarafından MÖ.VIII.yüzyılda yaptırılmıştır.
Kale kuzeyden gelecek kavimlerin hücumlarına karşı koymak amacıyla sınır kalesi olarak yaptırılmıştır. Tarihte Asitivada Kalesi olarak isimlendirilen kalenin batısında güneyden Orta Anadolu’ya geçit veren bir kervan yolu, doğusunda da bugün Aslantaş Baraj Gölü’nün bulunduğu Ceyhan Nehri’ne hâkim bir konumdadır.

Kale 430 m. çapında oval biçimli bir plan tipi göstermekte olup, kesme taş, moloz taş ve kerpiçten yapılmıştır. Hititler döneminde yapılan kale daha sonra, MÖ.680 yıllarında Asurlu hükümdarı Asarhaddon tarafından yıktırılmış, uzun süre de kullanılmamıştır. Yörede yapılan kazılardan, sur duvarlarının 2-4 m. genişliğinde olduğu, yüksek kulelerle çevrelendiği anlaşılmaktadır.

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/04/07/00148223.jpgKalenin T biçimli anıtsal iki kapısı vardır. İki kule arasındaki üzeri açık bir geçitten sonra bir giriş bölümü, arkasında da bazalt taşından mil yatakları içerisinde dönen ahşap bir kapısı daha bulunuyordu. Bu kapıdan çevresinde iki yan oda bulunan bir giriş daha bulunmaktadır. Buradan da kalenin içerisine giriliyordu. Güneybatıdaki kapının iç tarafına kutsal bir alan yapılmıştır. Buradaki çifte boğa kaidesi üzerine Fırtına Tanrısının büyük boyda heykelleri vardır. Kalenin iç duvarları bazalt bloklar halinde olup, üzerlerine arslanlar, sfenksler ve çeşitli yazıtlar yerleştirilmişti. Fenike ve hiyeroglif yazı sistemlerindeki en uzun iki dilli metinler her iki kapı binasının üzerinde görülmektedir.


Kastabala (Bodrumkale) Kalesi (Kadirli)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/04/07/00148219.jpgOsmaniye il merkezinin 12 km. kuzeyinde Bahçeköy ile Kesmeburun arasındaki ovaya hâkim bir kaya üzerinde bulunan bu kalenin Hitit, Asur ve Roma dönemine ait olduğu kale kalıntılarından anlaşılmaktadır. Bu kale Haçlı Seferleri sırasında önemli rol oynamıştır.

Duvarları moloz ve kesme taştan yapılan kale, dikdörtgen şeklinde olup, sur duvarları sekiz burç ile desteklenmiştir. Kalenin ayrıca yüksek ovayı gözetleyen bir de kulesi bulunmaktadır. Kale çevresinde Roma dönemine ait bir su sarnıcı ile Erken Bizans döneminde yapılmış bir kilise bulunmaktadır.

Kalenin eteklerinde Hierapolis antik kentine ait kalıntılar bulunmakta olup, günümüzde bir açık hava müzesi niteliğindedir.


Cem Kalesi (Kadirli)

Kadirli İlçesi’nin 10 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. Roma dönemine aittir. Güneyinde de Roma dönemine tarihlendirilen kabartmalar bulunmaktadır.


Domuztepe (Adamondana) Kalesi (Kadirli)

Kadirli İlçesi’nin 11 km. doğusunda ve Ceyhan Irmağı’nın doğu kıyısındaki bir höyüktedir. MÖ.XI.yüzyılda Hititler tarafından yapılmıştır. Roma döneminde kale yakılıp, yıkılmış, kalenin taşları ile yeni binalar yapılmıştır. IV.yüzyıla tarihlendirilen hayvan figürlü ve geometrik motifli mozaikler de Roma dönemi eserlerindendir.


Kum Kalesi (Kadirli)

Kadirli İlçesi’nin Karatepe Ulusal Parkı’nda bulunan bu kalenin yalnızca kalıntıları günümüze gelebilmiştir. Haçlılar döneminde yapılmış olup, tek kapısı doğu yönündedir. Altı burcu ve bir de gözetleme kulesi bulunan bu kalenin de karakol niteliğinde olduğu bilinmektedir.


Kurtlar Kalesi (Bahçe)

Bahçe İlçesi’nin 10 km. kuzeybatısındaki Nur Dağlarının alçak yamaçlarında bulunan Kurtlar Köyü’ndedir. Orta Çağda karakol niteliğinde yapılmış bir kaledir. Günümüze oldukça harap bir durumda gelebilmiştir.


Haruniye Kalesi (Bahçe)

Haruniye’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kaleyi VIII.yüzyılda Harun-ür Reşid’in komutanlarından Ferec yaptırmıştır. Adını halifenin adından aldığı sanılmaktadır. Günümüze harap bir durumda gelebilmiştir.


Osmaniye’de bu kaleler dışında; Osmaniye’nin 1 km. doğusunda Kötü Kale; Dereobası Köyü’nde küçük bir kale kalıntısı; Zorkun’a 2 km. uzaklıkta Mitisin Kalesi; Olukbaşı Yaylası’na 3 km. uzaklıkta Frenk Kalesi; Osmaniye’nin güneydoğusunda, eski Hurma Köyü’ne 6 km. uzaklıkta Karakışla Kalesi; Kırıklı Köyü’nde de Kırıklı Kalesi bulunmaktadır. Bu kalelerden günümüze pek az kalıntı gelebilmiştir.