PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hadisler ışığında


Hasret
02-07-2009, 17:59
Hadisler

1650 Amr İbni Şuayb'ın, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Beyaz saçları yolmayın Zira o beyaz saç, kıyamet günü müslümanın nûrudur"

Ebû Dâvûd, Tereccül 17; Tirmizî, Edeb 56; Nesâî, Zînet 13 Ayrıca bk İbni Mâce, Edeb 25

Aşağıdaki hadis ile birlikte açıklanacaktır

1651 Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Dinimizde olmayan bir iş yapanın bu yaptığı reddedilmiştir"

Müslim, Akdıye 17-18 Ayrıca bk Buhârî, Büyû’ 60, Sulh 5, İ'tisâm 20; Ebû Dâvûd, Sünnet 5; İbni Mâce, Mukaddime 2

Açıklamalar

Ağaran saç ve sakal sadece yaşlılığın değil belli bir olgunluğa ermenin de delilidir Böyle bir hal müslüman için büyük bir bahtiyârlıktır Ağaran saçlar, insanda âhirete yönelik duyguların yoğunlaşmasına sebep olur Dolayısıyla da kişiyi daha fazla kulluk ve iyilik yapmaya sevkeder Yaptığı hayır ve iyilikler o müslümanın hem kabir hem de âhiret hayatının ışığı ve nûru olur

Kendiliğinden ağaran saçların koparılmaması, hayatın normal akışına razı olmak demektir Saç ve sakaldaki beyaz kılların yolunması, genç görünmek arzusunun bir sonucudur Genç olmadığı halde genç görünmeye çalışmak neticede bir tür sahteciliktir

Ağaran saç ve sakalları boyamakla koparmak arasındaki fark şudur: Koparmak o kılları kökünden çıkarıp atmaktır Halbuki boyamak, kılların aslını muhafaza etmektir Bakan onların yerinde durduğunu ve boyanmış olduklarını farkeder Saçı sakalı boyama, yukarıda geçtiği üzere, yahudi ve hıristiyanlara benzememek gerekçesiyle tavsiye edilmiş bir işlemdir

Hanefîler, süslenmek maksadıyla olmamak kaydıyla saç ve sakaldan ağaran saçların koparılmasında herhangi bir sakınca görmemektedirler Şâfiî mezhebine mensup olan müellifimiz Nevevî, İslâm'da olmayan bir ameli işleyenin o amelinin reddedilmiş olduğunu genel bir ilke olarak belirleyen hadisi burada zikretmek suretiyle, ağaran saçların koparılması yasağını bu genel anlamlı hadis ile desteklemiş olmaktadır Yani müellifimize göre ağarmış saç veya sakal tellerinin koparılması câiz değildir

İkinci hadis, "Bid'attan Sakınma" konusunda 171 numara ile geçtiği gibi, "Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi icad edip ortaya koyarsa onun bu yaptığı reddedilmiştir" anlamında da rivayet edilmiştir Hadisin bu tarz rivayeti, daha çok inançla ilgili konularda değerlendirilmiştir Burada olduğu gibi "Dinimizde olmayan bir işi işleyenin bu yaptığı reddedilmiştir" anlamına gelen rivayeti ise, hem inanç hem de amel konularını kapsamaktadır Nevevî merhum burada bu kapsamlı kullanımın belki en uç örneklerinden birini vermiş olmaktadır Zira o, saç ve sakaldaki beyaz kılların koparılmasının nehyedilmiş olduğunu bu hadisle delillendirip desteklemiş bulunmaktadır

Netice itibariyle hem özel hem genel anlamlı iki rivayetle saç ve sakallardaki beyaz tellerin koparılmaması gereği anlatılmış olmaktadır

Hadislerden Öğrendiklerimiz

1 Saç ve sakallardaki beyaz kılların koparılması yasaklanmıştır

2 Ağarmış saçlar, müslümanlar için bahtiyarlık sebebidir Çünkü bu saçlar, âhirette sahipleri için ışık olacaktır

Riyazüs Salihin